Έρευνα και καινοτομία

Ερευνητικό έργο «PrescIT»

Έξυπνη, προσωποποιημένη και διαλειτουργική πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Περιγραφή

Τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αυτοματοποίησης παραγγελιών χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες υγείας για την καταγραφή ιατρικών πράξεων. Σε οικονομικό επίπεδο, αποσκοπούν στη βέλτιστη διαχείριση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης. Σε κλινικό επίπεδο, καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας (evidence-based medicine), η αξιοποίηση των real world data της υγείας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων κ.ά.

Αντικείμενο του PrescIT είναι η υλοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση μιας πλατφόρμας υποστήριξης κλινικής απόφασης για την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη, προτυποποιημένη και οικονομικότερη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τελικοί χρήστες της πλατφόρμας είναι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βαθμίδες, από τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έως τα τριτοβάθμια πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και το σύνολο των φορέων και επιστημόνων υγείας που κάνουν χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ομάδα έργου

Για την επίτευξη των στόχων του PrescIT συνεργάζονται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), η Ergobyte, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τρεις πάροχοι υγείας από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.


Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, έχει διάρκεια 30 μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001